MEDLEMSKOR

D.A.S.O.M


Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund

MEDLEMSKOR


VEDTÆGTER.§ 1. Navn - tilhørsforhold


a) Landsorganisationens navn er


Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund forkortet til (DASOM), og hjemstedet er formandens adresse.


Forbundet er stiftet den 12. juni 1925.


b) DASOM er tilsluttet AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd), Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM).
§ 2. Formål –mål


a) DASOMs formål er at:


- Virke for fremme af amatørkorsang og – musik.


- Stimulerer medlemmernes lyst til at deltage aktivt i kultur- og samfundslivet såvel lokalt som på landsplan, og derved skabe grundlag for kulturel vækst og udvikling for alle, uanset baggrund og uddannelse.


- Styrke vore medlemmers interesse for det lokale kulturliv, således at det giver dem mulighed for at afprøve og udvikle kreative og skabende kompetencer.


b) DASOM´s mål er at:


· Vore medlemmer skal være aktive og deltagende kulturbrugere.


· Styrke den personligt skabende og udøvende kunst.


· Vore medlemmer samarbejder på tværs af kommunegrænserne.
§ 3. Medlemmer.


a) DASOMs medlemmer er amatørkor og -orkestre samt enkeltmedlemmer.


b) Indmeldelse sker til DASOMs sekretær.


c) Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse senest d 30. juni i indmeldelsesåret.


Der betales halvt kontingent ved indmeldelse d 1. juli eller senere i indmeldelsesåret.


d) Udmeldelse sker skriftligt til DASOMs sekretær med en måneds varsel og med virkning fra 31. december i udmeldelsesåret.


e) Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.


Kontingentet forfalder hvert år forud pr. 1. januar og skal være indbetalt til DASOMs kasserer inden den 15. januar.


f) Kor/orkestre kan ved manglende indbetaling af kontingent udelukkes.
§ 4. Økonomi - regnskab - budget


a) Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent til DASOM indbetales til kassereren.


b) DASOMs regnskabsår er kalenderåret.


c) DASOMs regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.


d) Regnskaber fremsendes til medlemskor og -orkestre umiddelbart før generalforsamlingen.


e) Bestyrelsen udarbejder foreløbigt budget for den kommende 2 års periode til orientering.


f)  Alle tillidshverv er ulønnede.


g) DASOMs bestyrelse oppebærer rejsegodtgørelse ved møder og lignende.
§5. Generalforsamlingen.


a) Generalforsamlingen er DASOMs højeste myndighed.


Medlemskor og -orkestre vælger selv deres repræsentanter til generalforsamlingen.


b) Udover den ordinære bestyrelse har hvert kor og orkester 1 stemmeberettiget repræsentant.


c) Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig indkaldelse senest 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse.


d) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal.


e) Dagsorden


    (1) Valg af mødedirigent


    (2) Valg af 1 mødesekretærer


    (3) Valg af 2 stemmetællere


    (4) Bestyrelsens beretning


    (5) Musikudvalgets beretning


    (6) Årsregnskaber fremlægges til godkendelse


    (7) Vedtagelse af kontingent


    (8) Indkomne forslag


    (9) Valg af medlemmer til bestyrelsen:


        (a) Formand


        (b) Kasserer


        (c) sekretær


        (d) 2 bestyrelsesmedlemmer


        (e) Valg af 2 suppleanter


        (f)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant


        (g) Valg af musikudvalg på 3 personer


        (h) Valg af suppleant til musikudvalg


    (10) Drøftelse af fremtidige aktiviteter


    (11) Eventuelt


f) Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være fremsendt til DASOMs formand senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.


g) Alle tilstedeværende har taleret og er valgbare til tillidsposter. Genvalg kan foregå ved fuldmagt.


h) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte deltagere til DASOM's generalforsamling.


Alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.


Ændring af DASOMs vedtægter kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


i) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


j) Referat udsendes til DASOMs kor og orkestre senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.


a) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


b) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/4 af de tilsluttede kor/orkestre fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen bilagt motiveret dagsorden.


c) Generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter modtagelsen af den skriftlige anmodning.


Vedr. beslutninger og afstemninger henvises til § 5 h og 5 i.
§ 7. Bestyrelsen:


a) Mellem generalforsamlingerne varetages DASOMs interesser og daglig administration af bestyrelsen.


b) Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen.


DASOMs formand, kasserer og sekretær vælges personligt.


De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, så alle landsdele så vidt muligt er repræsenteret i bestyrelsen.


c) Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.


Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår samtidig i ulige år, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem afgår samtidig i lige år.


d) DASOM tegnes af formanden.


e) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


f)  Bestyrelsen kan supplere sig, såfremt formand/kasserer/sekretær afgår i utide.
§ 8. Musikudvalget:


a) Musikudvalget består af højest 3 DASOM dirigenter samt et medlem af bestyrelsen evt. formand


b) Valgene gælder for 2 år, og medlemmerne afgår på skift. Suppleant vælges for 1 år.


c) Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen eller musikudvalget finder det påkrævet.
§ 9. Opløsning:


a) DASOM kan kun opløses, såfremt mindst 1/3 af de mødte repræsentanter på en ordinær generelforsamling og en ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst 3 måneder senere, stemmer herfor.


b) Ved opløsning forsøges DASOMs effekter (og evt. midler) overdraget til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv mod skriftlig aftale om tilbagelevering, dersom DASOM reorganiseres.Vedtaget på generalforsamlingen 11. april 2015, tilrettet på generalforsamlingen 01.04.2017.


3F sangkor, Aalborg, stiftet 31. marts 1982, 17 medlemmer, DA. www.facebook.com/3Fsangkor

Kontaktperson:

Karen Marie Hansen, Svenstrup Skolevej 2A, 9230 Svenstrup, 4097 7060, km.hansen@hotmail.comDirigent:

Anne-Mette Strandgaard, Sjællandsgade 70, 2. th, 9000 Aalborg, 4063 7987, ams010486@hotmail.comKasserer:

Henriette K Hovalt, Leukoniavej 3, 9280 Storvorde, 5193 0043, hexx_aalborg@hotmail.comApollokoret, stiftet 11. august 1895, 59 medlemmer, BL. www.apollokoret.dk

Kontaktperson:

Inge-Lise Smidt, Avlsgårdsvej 44,7080 Børkop, 4028 8381, inge-lise@eliteit.dk


Dirigent:

Maria Kruchow Midtiby, mariamidtiby@hotmail.comKasserer:

Kirsten Fredholm, Niels Bugges vej 28, 7100 Vejle, 2048 7509, fredholm@privat.dkBombardier/metalsangkoret Randers, stiftet 15. februar 1952, 29 medlemmer, MA.

Kontaktperson:

Mogens Nygaard Mortensen, Sennepsvangen 38, 8920 Randers NV, 4028 7616 mbnm5@msn.comDirigent:

Peter Sabroe, Egegårdsvej 5, 8920 Randers NV, 2538 3167, peter.sabroe@randers.dkKasserer:

Bo Rasmussen, Boghvedevej 17, 8920 Randers NV, 8643 2031, hbrasmussen@youmail.dkHadsten blandede kor, stiftet 1973, 19 medlemmer, BL. www.hadstenblandedekor.dk

Kontaktperson:

Lone Lund Nielsen, Dr. Larsensvej 41 A, 8370 Hadsten, 4118 8624, llnielsen3637@gmail.comDirigent:

Vibeke Møllgaard Hansen, Studstrupvej 27, 8541 Skødstrup, 8699 3202, Vibeke.m.hansen@post.tele.dkKasserer:

Kaj Udengaard, Skovvangsvej 12, 8370 Hadsten, 4029 4045, kaj.udengaard@mail.dkHelsingør Harmonika orkester, stiftet 1. august 1984, 12 medlemmer, MU. www.hho-harmonika.dk

Kontaktperson:

Erling Nielsen, Gefionsvej 118, 1 - lejl. 4, 3000 Helsingør, 2879 1094, erlingnielsen46@gmail.com


Dirigent:

Martin Krogh, Møllegården 15, 3230 Græsted, 3177 2657, m.g.krogh@gmail.comKasserer:

Kirsten Jacobsen, Blichersvej 8, 3000 Helsingør, 2667 0033, kipa@stofanet.dkHelsingør Kvindekor, stiftet 27. november 1980, 25 medlemmer, DA. www.helsingorkvindekor.dk

Kontaktperson:

Inge Sørensen, Granhegnet 25, 3140 Ålsgårde, 5127 3757, sfs@stofanet.dkDirigent:

Tine Grönlund, Ørumgårdsvej 1 A, 3490 Kvistgård, 6068 0602, tine@gronlunds.netKasserer:

Ann Kurdahl, Søndermarken 23, 3060 Espergærde, 2970 9723, annkurdahl@gmail.comHelsingørkoret, stiftet 23. januar 2008, 32 medlemmer, BL

Kontaktperson:

Pia Degener, Gurrevej 42 E, st.tv, 3000 Helsingør, 2063 1098, piadegener@gmail.com


Dirigent:

Helle Bredsdorf.


HK-koret, Aalborg, stiftet 6. september 1976, 25 medlemmer, BL. www.hkkoretaalborg.dk

Kontaktperson:

Kirsten Clausen, Godske Lindenovsvej 77, 9210 Aalborg SØ, 3070 0885, kirsten.clausen@live.dkDirigent:

Johanne Grønkjær LorenzenHobrovej 209, 9520 Skørping

johanneglorenzen@gmail.com

tlf. 24 47 93 22 - 98 37 50 27Kasserer:

Yrsa Mortensen, Revlingbakken 38, 1., 9000 Aalborg, 9818 1739, 2611 4739, yrsa.mortensen@stofanet.dkHornbækkoret, stiftet september 1951, 22 medlemmer, BL. www.hornbaek-koret.dk

Kontaktperson:

Hanne Vesthald, Lille Odinshøj 3 b, 3140 Ålsgårde, 4970 3355, vesthald@stofanet.dkDirigent:

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk, 2176 4675, post@janreich.dk


Kasserer:

Eva Rostgaard, Plantagevej 5 B, 3100 Hornbæk, 4970 1638, nerostgaard@mail.dkKassiopeia, 8 medlemmer, BL.

Kontaktperson:

Tove Bjørn, Hammelvej 154, 8870 Langå, 5059 8125, tovebjorn@yahoo.dkDirigent:

Peter Sabroe, Egegårdsvej 5, 8920 Randers NV, 2538 3167, peter.sabroe@randers.dkKasserer:

John Gaml, Østervænget 26, Gassum, 8981 Spentrup, 6169 8378, gaml.john@gmail.comKvindekoret Crescendo, Horsens, stiftet oktober 1982, 19 medlemmer, DA

www.kvindekoretcrescendo.dk

Kontaktperson:

Lone Krarup, Fjordparken 108, 8700 Horsens., 3025 0900, lonekrarup@gmail.comDirigent:

Bente Lund Degn, Rådvedvej 151, 8700 Horsens, 4140 6173, degn-brummer@email.dk


,

bld@horsens.dkKasserer:

Inger Mortensen, Bollervej 102, 8700 Horsens, 2046 0348, ingerdyrgaard@gmail.com
Mandskoret Hamlet' a Elsinore, 8. april 2016, 14 medlemmer.

www.hamletkor.dk

www.facebook.com/mandskor


Kontaktperson:

Michael Schachtschabel, Pontoppidansvej 23, 2. th, 3000 Helsingør, 2046 6967, michael@hamletkor.dk


Dirigent:

Leif Hauge Christensen, Parkvænget 4, 3200 Helsinge, 2221 2054, leif.hauge.christensen@gmail.com


Kasserer:

Peggy Schachtschabel, Pontoppidansvej 23 2.th, 3000 Helsingør, 42231612, peggy@hamletkor.dkPi'rne, Hjørring, stiftet 5. august 1990, 22 medlemmer, DA. www.pierne.dk

Kontaktperson:

Gudrun Kristiansen, Bjerglærkevej 11, 9800 Hjørring, 6091 3630, gudrunqk@gmail.comDirigent:

Kjeld Silberbauer Andersen, Østre Allé 49, 9800 Hjørring, 2156 5605, kjeld@silberbauer.dkKasserer:

Lene Thybo Olesen, Bjergparken 17, 9800 Hjørring, 4055 2584, lene.thybo@jubii.dk
Sangkoret Arion, Hjørring, stiftet 2. juni 1898, 25 medlemmer, MA. www.arion.dk

Kontaktperson:

Per M Lyng, Kornpladsen 19, 9800 Hjørring, 2041 2677, per.lyng@has.dkDirigent:

Kjeld Silberbauer Andersen, Østre Allé 49, 9800 Hjørring, 2156 5605, kjeld@silberbauer.dkKasserer:

Carl Møller, Kildevej 20, 9800 Hjørring, 8172 3821, eline1850@gmail.comSangkoret Enigheden, Randers, stiftet 1. august 2014, 20 medlemmer, BL.

Kontaktperson:

Lise Thomasen, Kastanievej 24, 8930 Randers NØ, , 8644 1806, litho52@pc.dk


Dirigent:

Allan Svindt Ravn, Parkboulevarden 36, 8920 Randers NV, 8643 7461, 2927 8331,

allansvindtravn@fiberflex.dkKasserer:

Erik Møller, Sct. Peders Gade 34, 8900 Randers C, 4085 4542, mollererik0@gmail.com
Sangkoret FOA, Aalborg, stiftet 31. marts 1990, 30 medlemmer, BL.

Kontaktperson:

Ib René Posborg, Værst Kærvej 50, 9260 Gistrup, 2890 7810, posborg@jubii.dkDirigent:

Jens Erik Strudsholm, Højvangsvej 33 A, 9400 Nørresundby, 2242 8617

Kasserer:

Birte Jacobsen, Østerbrogade 102, 9400 Nørresundby, 9000 Aalborg, 9814 4088


Sundbykoret, Nørresundby, stiftet 22. august 1913, 36 medlemmer, BL. www.sundbykoret.dk

Kontaktperson:

Else With Bindslev, Rønne Alle 5, 9400 Nørresundby, 9819 3855, 4057 2155, elsebindslev@ebro.dkDirigent:

Line Marie G. Nørregaard, Ndr. Strandvej 30, 9982 Ålbæk, 2293 3014, lmgj@live.dkKasserer:

Vibeke Voss, Østerled 60, 9370 Hals, 9825 6564, tvvoss@gmail.com
Thykoret, Thisted, stiftet 12. marts 1980, 33 medlemmer, BL.

Kontaktperson:

Poul Andreas Bak, Dronningevænget 7, 7900 Nykøbing, 5650 8490/5152 1374, poulandreasbak@gmail.comDirigent:

Nanna Kjær, Baunvej 1, 7730 Hanstholm, 2336 8285, tghnk72@gmail.comKasserer:

Inger Odgaard, Hammersvej 5, 7700 Thisted, 2345 3428, ingerodg@hotmail.comTubal-Kain, Helsingør, stiftet 4. april 1900, 15 medlemmer, MA. www.tubal-kain.dk

Kontaktperson:

Carsten Larsen, Hathjulet 35, 3140 Ålsgårde, 2264 6367, cl1@live.dkDirigent:

Christina J M Holm, Husumgade 31, 4. sal, lejl. 14, 2200 København, christinaholm90@gmail.com


Kasserer:

Erling Godballe, Kornmarken 3, st.th., 3060 Espergærde, 2625 3980, erling.godballe@gmail.comEnkeltmedlemmmer

Anne Breiting, Moseskrænten 3, st. th. , 3140 Ålsgårde, 4970 7825, anne.breiting@mail.dkAnne Marie Hansen, Arendalsvej 324, 8600 Silkeborg, 2078 4713, annemarie.hansen@gmail.comAnnie Kjær, Falkevænget 69, 8370 Hadsten, 5152 8008, anniekjaer@webspeed.dk


Claus Clausen,Kildegårdsvej 154, 5240 Odense NØ, 2844 8445, claus2en@kabelmail.dk


Grethe Refsgaard, Sct. Laurentiivej 39, 8800 Viborg, 8662 3413

Kaj Würtz, Vestervej 4, 8462 Harlev, 2234 4611, kkw4711@gmail.com


Merete Petersen, Haslevej 44, 8230 Åbyhøj, 2562 4646, mpbp@stofanet.dkPeter Christiansen, Sanglærkevej 9, 9400 Nørresundby, 9819 1352, peteringolf@gmail.comPernille van Amerongen, Blichersvej 12, 3000 Helsingør, 2063 2166, pervanam@gmail.com


Susanne Klitt, Rødhættevej 22, 9800 Hjørring, 5383 0809, susanneklitt2012@gmail.com


Tove Jensen, Lupinmarlen 56, 8800Viborg, 2074 1972, tove.j@hotmail.dk

KONTAKT 


Revlingbakken 38, 1

9000 Aalborg

yrsa.mortensen@stofanet.dk

26114739

RELEVANTE LINKS

 

www.kor.dk

www.danskekorledere.dk

www.akks.dk

www.choralnet.com

www.koda.dk


 

 

 


CVR.NR 30885929